Moduluak Módulos

Hizkuntza / Idioma

LITERATUR SORKUNTZA

Euskarazko idatzizko komunikazioaren eta ulermenaren garapenak duen garrantzia azpimarratu behar da, irakurketa-idazketa prozesua curriculumaren ardatz nagusietako bat baita. Horregatik, "literatur sorkuntza" moduluaren bidez, trebetasun horiek ikuspegi ludiko eta sortzailetik garatu nahi dira, pixkanaka sendotzen doazela ziurtatzeko eta bi prozesuak modu integratuan lantzeko.

Horretarako, jakin-mina eta pentsamendu kritikoaren garapena sustatuko dira, nork bere galderak eraikiz. Gainera, testu idatziak eraikitzeko prozesuak arreta jarriko du testua bera antolatzeko ideien autoerregulazioan eta kudeaketan, eta ikasleen autoestimu osasuntsu eta doituaren garapenean eragingo du, garapen kognitiboari nahiz arlo afektibo eta psikosozialei erreparatuta.

Landuko diren testu moten artean, honako hauek egongo dira: ipuinak eta mikroipuinak, eleberriak, olerkiak, bertsoak, abestiak, komikiak, egunerokoak, marrazki bizidunak, esketxak, bakarrizketak, gidoiak, zutabeak, publizitatea eta sare sozialak.

Horiek lantzeko, zenbait trebetasun bultzatuko dira, hala nola testu mota desberdinen elementuak identifikatzea eta definitzea, komunikazioan ematen diren blokeoak identifikatzea eta horiei aurre egiteko estrategiak lantzea, kontzentrazioa sustatzeko trebetasunak edo idazten hasteko estrategiak.

Balioen artean, berriz, honako hauek bultzatuko dira: gure barrutik kanpora begiratuz eta zentzumen guztiak erabiliz idaztea, norberaren lanen balorazioa eta estimua, genero ikuspegia etengabe eta modu integratu eta zeharkakoan txertatzea, askatasunez irakurtzea eta idaztea...

CREACIÓN LITERARIA EN EUSKARA

Cabe destacar la importancia del desarrollo de la comunicación escrita y la comprensión en euskera, ya que el proceso de lecto-escritura es uno de los ejes principales del currículo. Por ello, a través del módulo de creación literaria se pretende desarrollar estas habilidades desde una perspectiva lúdica y creativa, para garantizar su progresiva consolidación y trabajar ambos procesos de forma integrada.

Para ello, se fomentará la curiosidad y el desarrollo del pensamiento crítico, construyendo cada uno/a sus propias preguntas. Además, el proceso de construcción de textos escritos se centrará en la autorregulación y gestión de las ideas organizativas del texto, incidiendo en el desarrollo de la autoestima sana y ajustada del alumnado, tanto en el desarrollo cognitivo como en los ámbitos afectivo y psicosocial.

Entre los tipos de textos que se trabajarán se encuentran los cuentos y microcuentos, novelas, poemas, versos, canciones, cómics, diarios, dibujos animados, sketches, monólogos, guiones, columnas, publicidad y redes sociales.

Se favorecerán destrezas tales como la identificación y definición de los elementos de los diferentes tipos de textos, la identificación de los bloqueos en la comunicación y la elaboración de estrategias para combatirlos, habilidades para fomentar la concentración o para comenzar a escribir.

En cuanto a los valores, se fomentará, entre otros, la escritura desde dentro hacia fuera y con todos los sentidos, la valoración de los textos de cada uno/a, la incorporación permanente, integrada y transversal de la perspectiva de género, o la lectura y escritura libres.

PENTSAMENDU MATEMATIKOA

Modulu honen bidez, matematikak eguneroko bizitzako hainbat arlotan dituen aplikazio praktikoen aurkikuntza eta ulermena sustatu nahi dira, bai eta arrazoibide matematikoaren garapenean eta erabileran gozatzea ere.

Matematika / Matemáticas

Horretarako, pentsamendu logikoaren garapena sustatuko da, hau da, problema matematikoei irtenbideak bilatzeko sormena aplikatzea. Halaber, egoera eta arazo errealak aztertzeko eta konpontzeko estrategiak garatuko dira. Hori lortzeko, ikerketa eta proiektuetan oinarritutako ikaskuntza sustatuko da, eta berdinen arteko lankidetza ezinbestekoa izango da.

Hona hemen landuko diren gaiak: kriptografia, simetriak, multzoen, grafoen eta korapiloen teoriak, lau koloreen teorema, estatistika eta probabilitatea, Fibonacci, fraktalak.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

A través de este módulo se pretende fomentar el descubrimiento y la comprensión de las aplicaciones prácticas de la matemática en ámbitos diversos de la vida cotidiana, así como el disfrute en el desarrollo y empleo del razonamiento matemático.

Para ello, se promoverá el desarrollo del pensamiento lógico y la aplicación de la creatividad para la búsqueda de soluciones a problemas matemáticos. Asimismo, se desarrollarán estrategias de análisis y resolución de situaciones y problemas reales. Para todo ello, se fomentará un aprendizaje basado en la indagación y en proyectos, en los que la cooperación entre iguales resultará esencial.

Se detallan a continuación las unidades temáticas que se abordarán: criptografía, simetrías, teoría de conjuntos, grafos y nudos, teorema de los cuatro colores, estadística y probabilidad, Fibonacci, fractales.

FILOSOFIA

Haurrentzako filosofia-modulua ziurtasun batetik abiatzen da: pertsonaren ongizatearen nahiz osotasunaren eta pentsamendu-potentziala garatzeko harridura-gaitasuna elikatzearen artean lotura estua dagoela.

Haur Filosofia / Filosofía

Harritzeko gaitasunari eusteko asmoz, modulu honek filosofatzeko espazioak eskaintzen ditu, diziplina horrek trebetasun kognitiboen entrenamenduan, dimentsio anitzeko pentsamendu bikainaren garapenean eta, beraz, goi-mailako pentsamenduaren sorkuntzan duen potentzialaren uste osoarekin.

Adimen-gaitasun handiko ikasleek errealitatea ikertzeko interes handia ageri dute, bai eta ezohiko galderak egiteko gaitasun goiztiarra ere. Horregatik, haurrentzako filosofia garatzea haur horien garapen integralari lagunduko dion funtsezko jardunbidetzat jotzen da.

Modulu honen bidez, hobeto pentsatzeko aukera eskaintzen da, bai eraginkortasunari dagokionez, bai gaitasunari dagokionez (Puig eta Satiro, 2003). Eraginkortasuna, eskatzen duen zeregin intelektualagatik, eta gaitasuna, eskatzen duen zeregin moral eta etikoagatik.

Lipmanen proposamenean oinarrituta (2016), pentsamenduaren bikaintasuna sustatzen da, hiru dimentsio nagusi jorratuz:

 • Pentsamendu kritikoa (hausnartzen duena): juzku onean oinarritzen da, logikoa da, arauak ditu, inkisitiboa eta deliberatiboa da, arrazoi sendoak eskaintzen ditu, autozuzentzailea da, pluralista da.
 • Pentsamendu sortzailea (jarduten duena): asmatzailea, hedatzailea, aurkikuntzari lotua eta irudimentsua da.
 • Pentsamendu zaindua (zer axola duen ezartzen duena): afektiboa, baloratiboa, aktiboa, arauemailea eta morala da.

Horregatik guztiagatik, tailer honek adimen-gaitasun handiak kristalizatzen laguntzen du.

Modulu honetan prozedurazko eta jarrerazko eduki-motak landuko dira, bai eta deklaratiboak ere. Azken horiei dagokienez, honako hauek izango dira eduki-guneetako batzuk: ingurumena eta haren kontserbazioa, animaliak eta haien eskubideak, desberdintasun sozialak, aniztasuna eta diskriminazioa, hirigintza eta hirien konfigurazioa, giza eskubideak eta haurren eskubideak...

FILOSOFÍA

El módulo de filosofía para niños y niñas parte de una certeza: la dependencia existente entre el bienestar y la plenitud de la persona y la alimentación de la capacidad de asombro para el desarrollo del potencial de pensamiento.

Con el objetivo de mantener la capacidad de asombro, este módulo brinda espacios para filosofar, con la convicción del potencial que esta disciplina tiene en el entrenamiento de las habilidades cognitivas, en el desarrollo del pensamiento multidimensional excelente; y, por lo tanto, en la generación de pensamiento de alto nivel.

La elevada curiosidad y capacidad temprana para hacer preguntas inusuales, trascedentes y con alto interés por la indagación y la investigación acerca de la realidad que presenta el alumnado con altas capacidades sitúa el desarrollo de la filosofía para niños y niñas como una práctica esencial que apoye su desarrollo integral.

A través de este módulo se ofrece la oportunidad de pensar mejor, tanto en términos de eficacia como de competencia (Puig y Sátiro, 2003). Eficacia derivada de la tarea intelectual que requiere, y competencia en la tarea moral y ética que entraña.

Basándose en la propuesta de Lipman (2016), se promueve la excelencia del pensamiento abordando tres dimensiones principales:

 • El pensamiento crítico (el que reflexiona): se basa en el buen juicio, es lógico, tiene reglas, es inquisitivo y deliberativo, ofrecer razones sólidas, es autocorrectivo, es pluralista.
 • El pensamiento creativo (el que actúa): es inventivo, expansivo, ligado al descubrimiento, imaginativo.
 • El pensamiento cuidadoso (el que establece qué importa): es afectivo, valorativo, activo, normativo, moral.

Por todo ello, este módulo contribuye a la cristalización de las altas capacidades.

Se manejarán contenidos procedimentales, actitudinales y declarativos. Figuran entre estos últimos el medio ambiente y su conservación, los animales y sus derechos, la desigualdad social, diversidad y discriminación, urbanismo y configuración de las ciudades, los derechos humanos y los derechos de la infancia...

Natur Zienziak / Ciencias

ZIENTZIA

Modulu honek diziplinarteko hurbilketa bat egin nahi du zientziaren hainbat arloren bidez, ikasleei inguruan duten munduarekiko elkarrekintzak ulertzen laguntzeko. Fisika, kimika, biologia, botanika, genetika eta kultura zientifikoari buruzko hurbilketak egingo dira.

Horretarako, gaitasun zientifikoa garatuko da, honako hauek ahalbidetzeko:

 • Unibertsoko elementuen eta izaki bizidunen artean sortzen diren elkarrekintzak ikertzeko eta ulertzeko metodo zientifikoaren erabilera eta ikerketa-jarrera sustatzea, ideiak sintetizatzeko eta adierazteko gaitasuna garatuz, hipotesiak formulatuz eta ikerketa-lanen bidez ezagutza eskuratuz, erronkak eta arazoak ebatziz eta taldekako azalpenak eginez.
 • Funtsezko trebetasunak sustatzea, hala nola zentzu kritikoa, irudimena eta sormena edo umorea.
 • Zientziaren edertasunarekiko interesa eta miresmena piztea, zientziaren arloan garrantzitsuak diren pertsonek (ikertzaileak, asmatzaileak, aurkitzaileak) egindako ekarpenak aitortzeko gaitasuna sustatzea, lanaz gozatzea eta landutako jakintza-arloetan sakontzea.

Landuko diren gaien artean honako hauek daude: izar-hautsa, argiaren koloreak, uraren ahalmenak, kimika eferbeszentea, kode genetikoan, landare-pigmentuen laborategia, kimika sukaldean eta mundua aldatu zuten aurkikuntzak.

CIENCIAS

Este módulo trata de realizar una aproximación interdisciplinar a través de diversas áreas de la ciencia que favorezca la comprensión de las interacciones existentes con el mundo que rodea a las alumnas y los alumnos. Se realizarán aproximaciones desde la física, la química, la biología, la botánica y la genética, y se abordará la cultura científica.

Para ello, se desarrollará la competencia científica, la cual permitirá:

 • Fomentar una actitud indagadora y el uso del método científico para investigar y comprender las interacciones que se producen entre los elementos del universo y los seres vivos, a través del desarrollo de la capacidad de sintetizar y expresión de ideas, formulación de hipótesis y acceso al conocimiento a través de sus trabajos de investigación, resolución de retos y problemas y exposiciones grupales.
 • Potenciar habilidades esenciales como el sentido crítico, la imaginación y la creatividad, el sentido del humor.
 • Despertar el interés y la admiración por la belleza de la ciencia y la capacidad de reconocer las aportaciones de figuras relevantes en el campo (investigadores/as, inventores/as y descubridores/as), así como el disfrute por el trabajo y la profundización en áreas de conocimiento como las abordadas.

Entre las unidades temáticas que se trabajarán figuran las siguientes: polvo de estrellas, los colores de la luz, los poderes del agua, química efervescente, en código genético, laboratorio de pigmentos vegetales, química en la cocina y descubrimientos que cambiaron el mundo.